محصولات چگونه تست می شوند؟

محصولاتی که از سایت نگان شاپ خریداری می شوند قبل از ارسال توسط واحد انبار تست می شوند تا مشکلی نداشته باشند.

 

گارانتی محصولات به چه صورت است؟

بعد از تست محصول به دفترچه گارانتی آن مهر و تاریخ زده می شود . محصولات دارای دو سال گارانتی از تاریخ خرید می باشند.