ضمن سپاس از خرید شما از نگان شاپ، جهت پیگیری سفارشات از خط تلفن زیر میتوانید استفاده کنید.

شماره مستقیم تلفن پیگیری سفارشات: 09906060924